Talousmetsien luonnonhoito

Talousmetsien luonnonhoito on Suomessa kehittynyt voimakkaasti 1990-luvun alusta lähtien. Metsien oikealla hoidolla ja käytöllä pyritään säilyttämään metsäluonnon monimuotoisuus, tuottavuus, uudistumiskyky ja elinvoimaisuus.

Talousmetsien käsittelyä Suomessa säätelevät ja ohjaavat muun muassa:

 • metsälaki
 • luonnonsuojelulaki (1997)
 • metsäsertifiointi
 • hyvän metsänhoidon suositukset

Metsien monimuotoisuutta ylläpidetään ja pyritään lisäämään mm. seuraavilla toimenpiteillä:

 • huolehditaan avainbiotooppien säästämisestä (metsälaki ja luonnonsuojelulaki)
 • jätetään hakkuualueelle säästöpuita
 • suositaan kotimaisten puulajien käyttöä metsää uudistettaessa
 • lisätään lahopuuta
 • lisätään lehtipuiden osuutta
 • käytetään kulotusta
 • pyritään suojelemaan vesistöjä jättämällä hakkuissa suojavyöhykkeitä vesistöjen ympärille
 • otetaan ympäristö huomioon teitä rakennettaessa

Talousmetsien kestävän hoidon ja käytön edistäminen ja valvonta kuuluvat alueellisten metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tehtäviin. Lisätietoja luonnonhoidosta ja sen laadun seuraamisesta löytyy Tapion Metsävastaa.net -internetpalvelusta.