Metsäsertifioinnin kriteeristö ja talousmetsien suojelu

Talousmetsien hoidossa ja hakkuissa pitää kiinnittää huomiota erityisesti ns. avainbiotooppeihin, eli erityisen tärkeisiin elinympäristöihin, joissa todennäköisyys uhanalaisten ja vaateliaiden lajien esiintymiselle on suuri.

Metsälain 10:nnen pykälän mukaan hakkuissa tulee jättää koskemattomiksi seuraavat kohteet:

 • lähteiden, purojen, norojen ja pienten lampien lähiympäristöt
 • ruoho-, heinä-, saniais -ja lehtokorvet sekä letot Lapin läänin eteläpuolella
 • rehevät lehtolaikut
 • pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
 • rotkot ja kurut
 • jyrkänteet ja niiden alusmetsät
 • hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat

Luonnonsuojelulain 29:nnen pykälän mukaan suojeltavia kohteita ovat myös:

 • luontaisesti syntyneet jalopuumetsiköt
 • pähkinäpensaslehdot
 • tervaleppäkorvet
 • luonnontilaiset hiekkarannat
 • merenrantaniityt
 • puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit
 • katajakedot
 • lehdesniityt
 • avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät

Suomen metsäsertifiointijärjestelmän uusitun standardin mukaisesti harvinaiset tai harvinaistuneet elinympäristöt käsitellään niiden erityispiirteet säilyttäen. Tällaisia kohteita ovat:

 • tulvametsät ja metsäluhdat
 • korvet (luonnontilaiset, tavallisesti kuusivaltaiset ja runsaasti lahonnutta ja kuollutta puustoa sisältävät kohteet)
 • letot Lapin läänissä
 • paisterinteet ja supat
 • vanhat metsät
 • puustot, joiden ikä on yli 1,5-kertainen kiertoaikaan nähden
 • puusto on vaihtelevan kokoista, on muodostunut useasta latvuskerroksesta ja puulajista tai on myöhäisen sukkessiovaiheen kuusikko
 • puustoa ei ole käsitelty 60 vuoteen
 • puustossa on vanhoja lehtipuita sekä runsaasti (vähintään 20 % puustosta) lahopuita, keloja ja maapuuta