Hakkuut ja maisemanhoito

Metsä on tyypillinen osa suomalaista maisemaa. Hakkuut aiheuttavat maisemaan muutoksia, jotka luonnon kiertokulussa ovat varsin lyhytaikaisia, mutta jotka ihmissilmin ovat havaittavissa pitkään.

Metsämaisema pyritään ottamaan hakkuissa huomioon jo leimikon suunnitteluvaiheessa. Erityistä huomiota kiinnitetään maisemallisesti herkkien kohteiden suunnitteluun.

Hakkuuala pyritään mahdollisuuksien mukaan rajaamaan maastoon siten, että rajaus noudattaa maiseman muotoja. Maiseman muutoksia pehmentämään jätetään yksittäisiä säästöpuita ja säästöpuuryhmiä. Ensisijaisesti niitä jätetään ekologisin perustein, mutta oikein sijoitettuna ne ovat myös esteettisesti tärkeitä.

Hakkuut voivat avata metsämaisemaan myös uusia näkymiä. Ne voivat tuoda näkyviin vesistöjä tai kulttuuri- ja perinnemaisemia. Metsässä kulkijat arvostavat usein vaihtelevaa metsämaisemaa, jossa sulkeutuneen metsän ja avoimen alan valon ja varjon vaihtelu koetaan miellyttävänä.