Hakkuualueen rajaaminen ja merkitseminen

Kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen hakkuualue piirretään kartalle ja sen rajat merkitään maastoon kuitunauhalla. Hakkuun suunnittelussa otetaan huomioon metsälain ja luonnonsuojelulain määräykset sekä Suomen metsäsertifiointijärjestelmän kriteerit.

ScanPole Oy:n hankintaesimiehen kanssa on syytä neuvotella myös hakkuun maisemavaikutuksista ja niiden huomioimisesta hakkuun yhteydessä.

Mikäli hakkuualueella on suojeltavia erityiskohteita, kuten puroja, jyrkänteitä tai rantoja, merkitään ne kartalle ja maastoon. Nämä kohteet jätetään joko täysin koskemattomiksi tai hakkuu tehdään niissä tavallista varovaisemmin.